Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Regulamin projektu "Rolling stone"

      

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 Erasmus+ "ROLLING STONE.

 Traveler in the environment through geomythology viewing sustainability"

 w Społecznym Gimnazjum Językowym w Lęborku, w latach 2016 - 2019.

 

§ 1.

Niniejszym regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt. "ROLLING STONE. Traveler in the environment through geomythology viewing sustainability", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego - współpraca szkół w latach 2016 - 2019 programu Erasmus+

 

§ 2.

Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest w Społecznym Gimnazjum Językowym, ul. Okrzei 8, 84-300  Lębork.

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas I, II i III.

3. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 20 uczniów.

4. Mobilności zagraniczne obejmują 9 uczniów.

 

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja prowadzona będzie w październiku 2016 roku w SGJ Lębork.

2. W skład zespołu rekrutacyjnego wchodzą:

- koordynator projektu - pani Joanna Woźniakowska

- opiekun projektu - pani Joanna Schodzińska

- opiekun projektu - pani Ewa Ziętarska - Piotrowska

- opiekun projektu - pan Bartosz Norek

- opiekun projektu - pan Donald Robson

3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem SGJ Lębork.

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

- motywacja ucznia do udziału w projekcie,

- znajomość języka angielskiego oceniona przez nauczycieli języka angielskiego,

- zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji - praca na rzecz projektu, udział w spotkaniach, przygotowywanie materiałów, tworzenie dokumentów, prac w formie zestawień, plakatów, multimediów,

- u osób objętych mobilnościami zagranicznymi pisemna deklaracja rodziców ( opiekunów prawnych), w której zobowiążą się oni do przyjęcia gości z zagranicy u siebie w domu (nocleg, wyżywienie, opieka),

- pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły,

- uczestnictwo tylko w jednym projekcie międzynarodowym w szkole, w danym roku szkolnym.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który spełnia wyżej wymienione kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu - Załącznik nr 1

6. Uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu.

7. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje Zespół Rekrutacyjny po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły i innych nauczycieli.

8. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu Zespół Rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.

9. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

 

§ 4

Zadania uczestników projektu

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

1. Wspólne z opiekunem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.

2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.

3. Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie.

4. Współpraca z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi w skład grupy projektowej.

5. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu oraz jego publiczna prezentacja po zakończeniu.

7. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli koordynatorów.

 

§ 5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku zdarzeń losowych, a rezygnacja musi zostać zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu ( rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego)

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji ( odwołanie rezerwacji, zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, itp.)

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§ 6

Skreślenie z listy uczestników projektu

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. Nieobecności rozliczane są w cyklu 4 miesięcy.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 7

Kryteria kwalifikacji do mobilności na spotkania z partnerami z Włoch, Węgier i Portugalii.

1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań projektowych:

- bardzo dobre zachowanie oraz dobre wyniki w nauce,

- komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego ( kompetencje językowe określa nauczyciel),

- obecność na spotkaniach,

- aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań,

- ważny dowód tożsamości ( paszport),

- brak przeciwwskazań medycznych,

- przestrzeganie regulaminu SGJ.

2. Wyboru uczniów do mobilności dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się z koordynatora i opiekunów projektu.

3. Jeżeli grupa uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

4. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów.

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora i opiekunów projektu.

 

§ 8

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu - Załącznik nr 2.

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów ( zgoda rodziców/opiekunów prawnych, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, itp. ) w terminie określonym przez koordynatora oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą. Rodzice/opiekunowie podpisują umowę - Załącznik nr 3

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice/opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu.

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół  i przetwarzania jego danych osobowych.

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................

ucznia/uczennicy klasy ................ Społecznego Gimnazjum Językowego w Lęborku w projekcie "Rolling stone" realizowanego przez szkołę w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół w terminie 01.09.2016r. - 31.08.2019 r.

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                              Podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia, filmy i inne nagrania dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów, listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie.

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                              Podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

                                                  Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach Programu Erasmus+

 Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół.

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................  

w wyjeździe do ........................................................... w terminie .............................................. w ramach projektu "Rolling stone" realizowanego przez SGJ.

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało w domu jednego z uczniów - uczestników projektu w ..............................................................................

oraz realizowało program wizyty mogący różnić się od programu polskich opiekunów, z którymi wyjeżdża.

Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką nauczycieli Społecznego Gimnazjum Językowego, nauczycieli szkoły goszczącej oraz rodziców ucznia goszczącego.

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

* choroby przewlekłe i przyjmowane leki

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* inne dolegliwości ( omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna, itp.)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* alergie ( leki, żywność, inne )

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku leków (przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i rozkurczowych) w doraźnych przypadkach podczas mojej nieobecności.

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzamy się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacyjne oraz wyrażamy zgodę na udzielanie kadrze wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.

In case of threat to my child`s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic procedures or medical operations.

 

 

....................................................                                          ........................................................

     imię, nazwisko matki, telefon                                                                          imię, nazwisko ojca, telefon