Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Statut

Tekst jednolity z uwzględnieniem nowelizacji statutu SGJ uchwalonej Uchwałą Zarządu LTO dnia 14.02.2014r                                                                

 

 

STATUT

 

Społecznego Gimnazjum Językowego LTO

 

w Lęborku

 

ROZDZIAŁ I. Nazwa, status i cel działania 

 

§1

1.Szkoła nosi nazwę Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku, w dalszej części Statutu nazywana jest szkołą.

2.Szkołę założyło i prowadzi Lęborskie Towarzystwo Oświatowe w Lęborku, w imieniu którego nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Zarząd, zwany w dalszej części Statutu Organem Prowadzącym.

3.Szkoła ma status niepublicznego gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej na podstawie art. 85 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 (z późn. zmianami).

4.Siedzibą szkoły jest miasto Lębork.

5.Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:  „Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku.” Na świadectwach i legitymacjach uczniowskich i pracowniczych używa się urzędowej pieczęci okrągłej, małej i dużej, o treści: „Społeczne Gimnazjum  Językowe LTO w Lęborku”.

 

§2

1.Celem szkoły jest:

a)wykształcenie uczniów w sposób zgodny z wymaganiami prawa dla gimnazjum,

b)przygotowanie uczniów do dokonywania samodzielnych wyborów decydujących o sprofilowaniu dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

c)Uwzględnienie w procesie wychowania i kształcenia słusznej woli rodziców, formułowanej w sposób przewidziany w niniejszym Statucie.

 

§3

     Środki finansowe na działalność Szkoły uzyskiwane są z opłat rodzicielskich, przewidzianych prawem dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i innych źródeł zgodnych z przepisami prawa.

2.  Szkoła odprowadza z przychodów z czesnego kwotę nie wyższą niż 4% na częściowe pokrycie kosztów działalności Organu Prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ II. Organy szkoły

 

§4

1.Organami szkoły są:

-Rada Szkoły

-Rada Rodziców

-Rada Pedagogiczna

-Dyrektor Szkoły

-Samorząd Uczniowski

 

§5

1.Rada Szkoły działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem.

2.Rada Szkoły składa się z:

-dwóch przedstawicieli rodziców, wybranych na zebraniach rodziców

-dwóch przedstawicieli nauczycieli

-dwóch przedstawicieli Organu Prowadzącego

-dwóch przedstawicieli uczniów.

3.Do szczególnych kompetencji Rady Szkoły należy:

-opiniowanie organizacji roku szkolnego

-opiniowanie kandydatów na dyrektora Szkoły (z wyjątkiem kandydatów na pierwszego dyrektora szkoły)

-opiniowanie wykazu przedmiotów obowiązkowych, siatki godzin lekcyjnych oraz innych spraw przedłożonych przez dyrektora Szkoły

-ustalanie zestawu przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych

-czuwanie nad pracą pozostałych organów Szkoły i dokonywanie oceny działalności Szkoły

-opiniowanie wysokości czesnego, które ustala Organ Prowadzący

-opiniowanie zmian w Statucie szkoły.

 

§6

1.Rada Pedagogiczna złożona jest ze wszystkich osób prowadzących zajęcia pedagogiczne z uczniami i działa zgodnie z niniejszym Statutem oraz uchwalonym przez nią regulaminem Rady Pedagogicznej.

2.Rada Pedagogiczna jest organem ostatecznie rozstrzygającym w sprawach pedagogicznych, w szczególności dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów.

3.Rada Pedagogiczna opiniuje siatkę godzin, zestaw przedmiotów fakultatywnych i inne sprawy przedłożone przez dyrektora Szkoły.

4.Rada Pedagogiczna opiniuje kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły.

5.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.

6.Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, ustala termin zakończenia I semestru.

 

§7

1.Dyrektor Szkoły jest powoływany na pięcioletnią kadencję przez Organ Prowadzący, na wniosek Zarządu Organu Prowadzącego, po zaopiniowaniu kandydata przez Radę Szkoły. Nie dotyczy to pierwszego dyrektora Szkoły, którego powołuje Zarząd Organu Prowadzącego na 2 lata.

2.Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły, pełni funkcję nadzoru pedagogicznego i reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

 

3.Dyrektor Szkoły działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, Statut Szkoły i regulaminy wewnętrzne.

 

4.Do szczególnych obowiązków dyrektora Szkoły należy:

-zapewnienie warunków organizacyjnych dla realizacji programów nauczania i programu wychowawczego

-dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szkoły

-zapewnienie należytego poziomu nauczania i dyscypliny w Szkole

-zapewnienie życzliwej współpracy w ramach społeczności szkolnej

-dbanie o stan majątkowy i wyposażenie Szkoły

-nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów służących polepszeniu merytorycznych i materialnych warunków realizacji celów działania Szkoły

-hospitowanie i uczestnictwo w wybranych zajęciach.

 

§8

1.W Szkole może działać Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.Zasady wybierania i działalności organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu i nie może on być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

ROZDZIAŁ III. Społeczność szkolna

 

§9

  1. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i administracja Szkoły tworzą społeczność szkolną. Obowiązkiem każdego członka społeczności szkolnej jest dbanie o dobre imię Szkoły oraz członków społeczności szkolnej, zwłaszcza poprzez okazywanie Szkole i członkom społeczności szkolnej należnego szacunku oraz niepodważanie w sposób bezzasadny autorytetu Szkoły i członków społeczności szkolnej.
  2. Szczegółowe postanowienia określa Regulamin Szkoły.

 

§10

Uczniowie:

-stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej

-stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą przyjęcia w poczet uczniów

-mają prawo do sprawiedliwej oceny i prawo do uszanowania swojej godności bez względu na osiągane wyniki w nauce

-mają możliwość wpływania na życie szkoły poprzez przedstawianie swoich racji indywidualnie lub w formie rezolucji, jak również poprzez działalność samorządową

-mają prawo do nauki zindywidualizowanej w klasach i zespołach, gwarantujących wysoki poziom nauczania, bezpośredniość i skuteczność oddziaływań wychowawczych

-mogą ubiegać się o stypendia, jeżeli takie będą wprowadzone

-mają obowiązek przestrzegania Statutu Szkoły i opartych na nim regulaminów oraz poszanowania przyjętych w społeczności szkolnej zasad współżycia społecznego.

 

§11

1.Uczeń zostaje przyjęty do Szkoły na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej, powoływanej przez dyrektora Szkoły.

1.1. Komisja Rekrutacyjna przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu ucznia do szkoły kieruje się kolejnością zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania limitu miejsc na dany rok szkolny oraz dobrem szkoły.

1.2. Kandydat nie może mieć oceny z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej niższej niż dobra.

2.Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczania miesięcznych opłat, o których mowa w §3 w wysokości zatwierdzonej przez organ prowadzący, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Uczeń może zostać decyzją Dyrektora skreślony z listy uczniów w następujących sytuacjach:

a) wystąpiły zaległości rodzica w zapłacie czesnego za okres co najmniej dwóch miesięcy,

b) zachowanie ucznia wykracza rażąco ponad przyjęte zasady współżycia społecznego, a w szczególności zachowanie to narusza przyjęte w społeczności szkolnej zasady współżycia społecznego,

c) uczeń nie uzyskał promocji do wyższej klasy,

d) uczeń nie przestrzega postanowień Statutu SGJ lub Regulaminu SGJ, a w szczególności nie współdziała i nie współpracuje ze szkołą, nauczycielami i dyrekcją szkoły w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, nie szanuje lub nie dba o dobre imię szkoły, albo też gdy nastąpi brak zaufania na skutek podważania, przez ucznia  kompetencji lub umiejętności zawodowych nauczycieli oraz dyrekcji szkoły.

 

4. Uczeń zostaje decyzją Dyrektora skreślony z listy uczniów w następujących sytuacjach:

a) wystąpiły zaległości rodzica w zapłacie czesnego za okres co najmniej 6 miesięcy, chyba że zachodzi szczególny wypadek usprawiedliwiony okolicznościami, jak np. śmierć rodzica / opiekuna, ciężka choroba, kalectwo itp.,

b) zachowania określone w pkt 3d mają charakter powtarzający się albo wystąpiły w stopniu rażącym.

 

5. Decyzja Dyrektora w wypadku określonym w pkt 3a oraz pkt 4a  nie wymaga uzgodnień z żadnym innym organem szkoły, a od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty.

6. W wypadkach określonych w pkt 3b-d oraz pkt 4b Dyrektor przed wydaniem decyzji zapoznaje się ze stanowiskiem Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego.

 

§12

Rodzice powinni brać czynny udział w życiu Szkoły, zwłaszcza poprzez swoich delegatów do Rady Szkoły. Rodzice wpływają na proces dydaktyczny i wychowawczy oraz warunki bytowe dzieci. Szkoła widzi w rodzicach rzeczników interesów rodziny, respektuje władzę rodzicielską i prawo rodziców do kształtowania życia Szkoły. Rodzice mają obowiązek zaniechania działań, mogących uniemożliwić bądź utrudnić realizację celów Szkoły jak też realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego przez Szkołę.

 

§13

1.Na forum Szkoły rodzice działają indywidualnie, w formie zebrań klasowych i poprzez delegatów do Rady Szkoły.

2.W Szkole  działa Rada Rodziców, której zasady tworzenia i działania ustala ogół rodziców uczniów.

3.Rada Rodziców, która może przybrać inną nazwę, działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

 

§14

1.Nauczyciel w ramach zaakceptowanego przez dyrektora Szkoły programu nauczania i opracowanego przez nauczyciela rozkładu materiału decyduje o sposobie nauczania. Praca nauczyciela traktowana jest jako proces twórczy. Szkoła dąży do tego, by nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje zawodowe i moralne.

2.Dobro ucznia jest dla nauczycieli wartością nadrzędną.

3.Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki pracy.

4.Szkoła dąży do posiadania przez nauczycieli wysokich kwalifikacji i etyki zawodowej.

5.Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, pracą których kieruje wybrany przez nauczycieli kierownik zespołu.

6.Prawa i obowiązki nauczycieli regulują:

a)umowa o pracę lub umowa-zlecenie

b)zakres obowiązków nauczyciela

c)Karta Nauczyciela stosowana odpowiednio do statusu Szkoły.

7.Nauczyciele - obcokrajowcy odbywający staż naukowo-pedagogiczny nie otrzymują miesięcznego uposażenia. Przysługuje im miesięczny ekwiwalent wyżywieniowy oraz bezpłatne zakwaterowanie.

8.Z nauczycielami nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Dyrektor  Szkoły.

9.Pracodawcą dla nauczycieli jest Szkoła, a osobą działającą w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy jest Dyrektor Szkoły.

 

§15

Nauczycielowi zatrudnionemu w Szkole przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii letnich i zimowych,  w czasie ich trwania. Nauczyciel może jednak być zobowiązany przez dyrektora w czasie tych ferii do:

-przeprowadzania egzaminów

-prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego.

Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

 

§16

W ramach ustalonego w §15 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 26 dni. Nauczyciel uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i następnych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym.

 

§17

Statut Szkoły uchwala i nowelizuje organ prowadzący Szkołę.

 

§18

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa.

 

§19

Załącznikami do niniejszego Statutu są:

-Załącznik Nr 1: Wewnątrzszkolny System Oceniania w SGJ

-Załącznik Nr 2: Szkolny program wychowawczy

-Załącznik Nr 3: Regulamin SGJ

-Załącznik Nr 4: Regulamin RP

-Załącznik Nr 5: Regulamin Rady Rodziców