Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
 • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
 • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
 • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Regulamin

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian na                                                                                                                                                                                                  posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2013r

                                                                                                       

 

Regulamin

Społecznego Gimnazjum Językowego

Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego

 

"Najważniejszym zadaniem kształcenia jest uczynić ludzkim drugiego człowieka"

                                                                                                                     J. A. Komeński

 

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 

Ust.1.

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, oznacza to Społeczne Gimnazjum Językowe Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego.
 2. Niniejszy dokument w sposób świadomy przyznaje społecznościom szkoły ich prawa w stosunku do siebie, a także zobowiązuje je do przestrzegania określonych norm i zasad postępowania, wynikających z zadań statutowych szkoły, a w szczególności jego demokratycznej koncepcji oraz spełniania przez szkołę funkcji dydaktycznej i wychowawczej.
 3. Poprzez społeczność szkolną należy rozumieć uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji.

 

§ 2
Poszanowanie godności

 

Ust.1. Prawa członków społeczności szkolnej.

 

 1. Każdy członek społeczności szkoły - jako człowiek - bez względu na wiek i funkcję w szkole ma prawo do:

 

 1. poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych;
 2. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojego zachowania, postępów w nauce lub oceny swojej pracy  przez wszystkich pozostałych członków społeczności szkolnej.
   

Ust. 2. Obowiązki członków społeczności szkolnej

 

1.     Każdy członek społeczności ma obowiązek:

 1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia oraz własności pozostałych osób;
 2. jeśli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami - dbania o dobro podległych sobie osób   oraz sprawiedliwą ocenę ich zachowania oraz osiągnięć;

 

§ 3
Kultura zachowania i system wartości

 

Ust.1. Zasady ogólne

 

 1. W zakresie kultury osobistej szkoła nakłania wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej do:
  1. przestrzegania norm obyczajowych;
  2. dbania o zdrowie, higienę osobistą, estetyczny wygląd;
  3. przestrzegania czystości i porządku w szkole;
  4. niepalenia papierosów;
  5. rezygnacji z narkotyków i alkoholu;
  6. dbania o kulturę słowa;
  7. okazywania szacunku każdemu człowiekowi;
  8. dbania o dobre samopoczucie innych osób i bycia koleżeńskim;
  9. obdarzania innych zaufaniem i pogodnym sposobem bycia;
  10. przestrzegania punktualności i uprzejmości;
  11. dbania o dobre imię szkoły także poza jej murami.
 2. W sferze etycznej szkoła wymaga od wszystkich członków pracy nad własnym systemem wartości, zgodnych z wyznawanym światopoglądem, a szczególnie nad kształtowaniem postaw odpowiedzialnych.

 

Ust.2. Ocena z zachowania

 

 1. Wyraża opinię szkoły dotyczącą kultury osobistej ucznia, jego postawy wobec innych kolegów i osób, sposobu wypełniania obowiązków szkolnych oraz twórczego zaangażowania w kształtowanie oblicza szkoły.
 2. Winna nagradzać uczniów za wysiłek samowychowawczy, osiągnięcia w nauce, sporcie, olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz odpowiedzialną realizację podjętych zadań, a także nakładać sankcje na uczniów nie przestrzegających określonych praw i zasad postępowania.
 3. Ocenę okresową (półroczną i roczną) wystawia uczniom klasy jej wychowawca z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli i uczniów swojej klasy.

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania, oceną wyjściową jest dobre.

 

 Wzorowe:

- otrzymuje uczeń, który wybitnie wyróżnia się swoją postawą, godnie reprezentuje szkołę, rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków,

- aktywnie działa na rzecz szkoły i środowiska, jego kultura osobista jest bez zarzutu,

- jest taktowny, życzliwy, z wysoką kulturą słowa,

- stosownie ubrany,

- wywiązuje się z powierzonych oraz dobrowolnych prac i zadań,

- uczciwy,

- szanujący godność, pracę oraz mienie swoje i innych,

- koleżeński,

- aktywny w działaniach na rzecz zespołu klasowego,

- nosi obuwie zmienne, nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia,

- wszystkie jego nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwione.

 

Bardzo dobre:

- otrzymuje uczeń, który swoim zachowaniem nie odbiega od ogólnie przyjętych norm postępowania w stosunku do obowiązków szkolnych, nauczycieli, kolegów a zarazem wyróżnia się przynajmniej w jednej dziedzinie,

- jest taktowny, życzliwy, z kulturą słowa,

- zdarzyło mu się być niestosownie ubranym,

- wywiązuje się z powierzonych prac i zadań,

- jest uczciwy, szanujący godność, pracę oraz mienie swoje i innych ,

- koleżeński, aktywny w działaniach na rzecz zespołu klasowego i społeczności szkolnej,

- nosi obuwie zmienne,

- nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia,

- wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione, ale ma do 3 spóźnień nieusprawiedliwionych.

 

Dobre:

Otrzymuje uczeń, który swoim zachowaniem nie odbiega od ogólnie przyjętych norm,

- wywiązuje się z obowiązków szkolnych i wykazuje odpowiedni stosunek do wszystkich członków społeczności szkolnej,

- sporadycznie zdarza mu się nie zapanować nad emocjami,

- zdarza mu się być niestosownie ubranym,

- wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań,

- stara się być uczciwym, szanującym godność pracę oraz mienie swoje i innych, koleżeńskim, angażującym się w prace na rzecz zespołu,

- zdarza mu się nie nosić obuwia zmiennego,

- sporadycznie ( 2 razy ) opuścił teren szkoły bez zezwolenia,

- wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione, może mieć do 5 nieusprawiedliwionych spóźnień.

 

Poprawne:

- otrzymuje uczeń, który zachowuje się nie zawsze zgodnie z przyjętymi normami, zdarzają mu się zaniedbania w stosunku do obowiązków szkolnych,

- zdarza mu się być nietaktownym ( niestosownie odnosi się do innych osób ),

- zdarza mu się być niestosownie ubranym,

- zdarza mu się nie wywiązywać z powierzonych prac i zadań,

- nie nosi obuwia zmiennego,

- zdarza mu się być nieuczciwym, nie szanującym godność lub pracy albo mienia swojego lub innych, niekoleżeńskim, unika działań na rzecz wspólnoty klasowej,

- opuszcza teren szkoły bez zezwolenia,

- opuścił do 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 

Nieodpowiednie:

- otrzymuje uczeń, który zachowuje się negatywnie,

- opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne ( do 20 godzin lekcyjnych ),

- nieodpowiednio traktuje inne osoby i mienie,

- zdarza mu się być wulgarnym i nie panować nad emocjami,

- pomimo upomnień nauczyciela często zdarza mu się być niestosownie ubranym,

- zdarza mu się być nieuczciwym, nie szanującym godności lub pracy albo mienia swojego lub innego, niekoleżeńskim,

- odmawia działań na rzecz wspólnoty klasowej,

- opuścił od 11 do 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 

Naganne:

- otrzymuje uczeń, który zachowuje się rażąco negatywnie,

- opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne oraz nieodpowiednio traktuje inne osoby i mienie,

- stosuje używki i wchodzi w konflikt z prawem,

- jest agresywny i wulgarny,

- jest niestosownie ubrany,

- postępuje nieuczciwie, nie szanuje godności lub pracy albo mienia swojego lub innych,

- szkodzi wspólnocie klasowej i szkolnej, jest obojętny wobec przejawów zła,

- nagminnie się spóźnia lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia.

 

W szczególnych przypadkach wychowawca klasy w porozumieniu z radą pedagogiczną może podnieść uczniowi ocenę z zachowania.

 

§ 4

Strój szkolny i galowy

 

Ust.1. Strój szkolny

1. Codzienny strój szkolny.

- Codzienny strój szkolny ucznia musi być estetyczny, skromny i niewyzywający.

- Zabrania się noszenia odzieży odsłaniającej  te części ciała, które zwyczajowo powinny być zasłonięte.

- Zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z nieprzyzwoitymi hasłami, napisami, emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję powszechnie potępiane ideologie.

- Elementy stroju (biżuteria, obuwie) nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia. Dopuszcza się noszenie kolczyków wyłącznie na płatku ucha oraz drobnej biżuterii (za jej uszkodzenie lub zgubienie odpowiada uczeń)

- W budynku szkoły zabrania się noszenia jakichkolwiek nakryć głowy.

- Do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu.

- Odzież zewnętrzną należy zostawić w szatni.

-  Na terenie szkoły należy chodzić, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, w obuwiu zmiennym.

 

2. Strój galowy.

Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych  , egzaminu  gimnazjalnego, rozpoczęcia i zakończenia  roku szkolnego, ucznia obowiązuje strój galowy:

- dziewczęta: biała bluzka z długim lub krótkim rękawem oraz ciemna spódnica lub spodnie (nie dżinsy), ciemna sukienka.

- chłopcy: biała koszula z kołnierzykiem , długim lub krótkim rękawem oraz długie eleganckie spodnie w ciemnym kolorze (nie dżinsy), garnitur.

Inny strój jest dopuszczalny tylko w sytuacjach specjalnych za  zgodą dyrekcji szkoły.


§ 5

Proces dydaktyczno - wychowawczy

 

Ust.1. Lekcja

 

 1. Wszyscy uczestnicy zajęć winni wykazywać optymizm i cierpliwość, pamiętać o znaczeniu uprzejmości i uśmiechu w tworzeniu sympatycznej atmosfery lekcyjnej.
 2. Uczniowie mają prawo do:
  1. znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych;
  2. jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji;
  3. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w opanowaniu umiejętności, ćwiczonych podczas zajęć lekcyjnych;
  4. dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, jeżeli jest to uzasadnione, po zajęciach lekcyjnych (na konsultacjach)
 3. Uczniowie mają obowiązek w szczególności:
  1. uczęszczania na obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
  2. brania aktywnego udziału w lekcji;
  3. przestrzegania zasad kultury i porządku;
  4. opanowywania umiejętności określonych w programie danego przedmiotu;
  5. uzupełniania braków wynikających z nieobecności;
  6. systematycznego rozliczania nieobecności na zajęciach lekcyjnych przed wychowawcą klasy
  7. posiadania stroju galowego w sytuacjach wymaganych przez władze szkoły.
 4. Nauczyciele mają prawo do wyboru form organizacyjnych i metod pracy oraz wymagania od uczniów znajomości materiału obejmującego 2 - 3 ostatnie lekcje.
 5. Nauczyciele mają obowiązek:
  1. ułatwić uczniom dotarcie do istoty tematu lekcyjnego;
  2. stosować różnorodne metody aktywizujące i usamodzielniające uczniów w procesie kształcenia;
  3. unowocześniać treści i metody pracy z uczniami;
  4. indywidualizować i optymalizować proces dydaktyczny;
  5. ingerować w przypadku nagannego zachowania się ucznia;
  6. przygotowywać uczniów do reprezentowania szkoły na zewnątrz w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
 6. Rodzice mają obowiązek:
 1. ściśle współpracować ze Szkołą w realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego, współdziałać ze Szkołą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
 2. zapewnić dziecku realizację regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, jak też zgłaszać nieobecność dziecka Szkole i usprawiedliwiać nieobecności dziecka w Szkole,
 3. dbać o dobre imię Szkoły, powstrzymać się o działań mogących godzić w dobre imię Szkoły, nauczycieli oraz innych członków  społeczności szkolnej, jak też od działań mogących uniemożliwić albo utrudnić właściwe wykonywanie przez Szkołę procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 4. powstrzymania się od działań mogących skutkować utratą zaufana uczniów do Szkoły i nauczycieli, a także powstrzymania się od działań mogących bezpodstawnie podważać autorytet nauczycieli wśród pozostałych członków społeczności szkolnej,
 5. powstrzymania się od działań mogących wpływać negatywnie na zapewnienie prawidłowości wykonywania przez Szkołę procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 6. zgłaszać swoje uwagi co do procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego przez Szkołę w sytuacjach uzasadnionych, jedynie w celu podwyższenia standardów obowiązujących w Szkole, nie godząc jednocześnie w dobre imię Szkoły i członków społeczności szkolnej,
 7. wszelkie wątpliwości i uwagi co do procesu dydaktyczno-wychowawczego w pierwszej kolejności zgłaszać Szkole, w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów, mając jednocześnie na uwadze  poszanowanie godności wszystkich członków społeczności szkolnej, oraz mając na celu jedynie podniesienie standardów obowiązujących w Szkole.

 

Ust.2. Zeszyt przedmiotowy

 

Służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych, ćwiczeń i zadań domowych w pracy domowej, a także jest narzędziem do kształtowania umiejętności oraz nawyków poprawnego notowania i starannego pisma.

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. ukierunkowania przez nauczyciela sposobu prowadzenia zeszytu i konstruowania notatek lekcyjnych;

 

 1. Uczniowie mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela, który powinien uwzględnić indywidualne predyspozycje i potrzeby ucznia w zakresie notowania.

 

Ust.3. Podręcznik przedmiotowy

 

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. uzyskania z dwumiesięcznym wyprzedzeniem informacji o decyzji nauczyciela, dotyczącej wyboru bądź zmiany podręcznika;
 2. Uczniowie mają obowiązek przynoszenia podręcznika na zajęcia lekcyjne, jeżeli taką wolę wyrazi nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 3. Nauczyciele mają prawo do samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników (głównego jak i pomocniczych) do prowadzenia własnego przedmiotu, uwzględniając możliwości intelektualne uczniów.
 4. Nauczyciele mają obowiązek poinformować z dwumiesięcznym wyprzedzeniem o swojej decyzji dotyczącej wyboru bądź zmiany podręcznika: uczniów, ich rodziców oraz dyrekcję szkoły.
 5. Rodzice mają obowiązek zakupienia dla swego dziecka kompletu podręczników, wskazanych przez szkołę.

 

Ust.4. Ocena szkolna

 

Ocena szkolna jest obiektywną opinią wyrażoną przez nauczyciela, dotyczącą osiągnięć (postępów) ucznia w zakresie wymagań ujętych w obowiązującym programie nauczania. Powyższa ocena winna mieć przede wszystkim charakter motywujący ucznia do pracy nad sobą. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w PSO.

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. poinformowania ich o kryteriach i zasadach, jakie stosuje każdy nauczyciel przy ocenianiu;
  2. sprawiedliwości i jawności oceniania, a także uzasadnienia wystawionej oceny;
  3. uwzględniania szczególnych okoliczności, uniemożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych;
  4. zgłaszania chęci poprawienia oceny i uwzględnienia jego prośby w ustalonym przez nauczyciela terminie, o ile nie jest to sprzeczne z ustalonymi wcześniej przez nauczyciela zasadami oceniania;
 2. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych oraz za uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów.
 3. Nauczyciele mają prawo do decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów, również w przypadku "unikania" przez ucznia różnych form kontroli stosowanych przez nauczyciela, a także do niewpisywania do dziennika ocen w sytuacjach uznanych przez siebie za uzasadnione.
 4. Nauczyciele mają obowiązek systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym oraz przestrzegania przyjętych przez siebie i jasno określonych zasad oceniania.
 5. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za rzetelną i sprawiedliwą ocenę osiągnięć swoich uczniów oraz za informowanie rodziców o ocenie niedostatecznej na koniec okresu przynajmniej na 3 tyg. przed jej ostatecznym wystawieniem.
 6. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen odpowiada wychowawca.
 7. Nauczyciele, oceniając pracę i osiągnięcia uczniów, powinni krótko ją umotywować, pamiętając jednak o powiedzeniu Marka Twaina "Potrafię przeżyć i dwa miesiące dzięki jednemu tylko komplementowi", jednakże wobec uczniów ewidentnie uchylających się od wypełniania obowiązków szkolnych powinni być stanowczy i konsekwentni.
 8. Rodzice mają prawo do przynajmniej trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego (semestralnej i dwóch śródsemestralnych) oraz do spotkań z wszystkimi nauczycielami podczas wywiadówek, do zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, obowiązującymi w szkole.
 9. Obowiązkiem rodziców jest aktywne współdziałanie ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka, szczególnie w przypadkach nagminnego łamania zasad obowiązujących w szkole oraz systematyczne sprawdzanie postępów ucznia i frekwencji w dzienniku.
 10. Władze szkoły mają prawo do przydzielania nagród i wyróżnień za osiągnięcia uczniów.

 

Ust.5. Prace klasowe i sprawdziany.

 

Ustęp dotyczy takich form kontroli, jak praca klasowa, sprawdzian - test kontrolny - zaplanowane na całą lekcję (czy dwie lekcje), obejmujące treści całego działu (lub dużej jego części) programu nauczania.

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. lekcji powtórzeniowej lub podania przez nauczyciela problemów do powtórzenia, ułatwiających samodzielne przygotowanie się do klasówki;
  2. poinformowania ich o zakresie materiału przewidzianego do kontroli, a także o wymaganiach, jakim będą musieli sprostać;
  3. najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie;
  4. określania przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzonego stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym;
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1. uczestniczenia w pracach klasowych i sprawdzianach, zapowiedzianych przez nauczyciela, z wyjątkiem sytuacji usprawiedliwionych;
  2. systematycznego, zgodnego z zasadami higieny pracy przygotowywania się do sprawdzianów;
 3. Nauczyciele mają prawo do niepodawania ponownego terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli postępów w nauce przez nieusprawiedliwioną frekwencję.
 4. Nauczyciele mają obowiązek:
  1. przestrzegania zasady ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami tego typu w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego;
  2. potwierdzenia z tygodniowym wyprzedzeniem stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym daty przeprowadzenia sprawdzianu;
  3. ocenienia  i podania do wglądu  na terenie szkoły sprawdzonego sprawdzianu lub klasówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni lekcyjnych od daty ich przeprowadzenia;

 

Ust.6. Kartkówka

 

"Kartkówka" jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy ostatnich 2 - 3 tematów (nie zawsze jednostka lekcyjna to jeden temat). Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/2 lekcji.

Nauczyciele mają prawo do stosowania formy "kartkówki" w dowolny sposób, bez uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości od innych form bieżącego kontrolowania przygotowania się uczniów do zajęć.

 

Ust.7. Egzamin sprawdzający i poprawkowy

 

Tryb przeprowadzania egzaminów sprawdzających i poprawkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.( Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami)

 

§ 6

Program szkoły

 

 1. Uczniowie mają prawo do zapoznania z treścią programu nauczania, planowanym rozkładem materiału w określonym semestrze, a także do wpływania na kształtowanie programu szkoły, o ile propozycje zmian nie będą naruszać przepisów obowiązujących w tym zakresie.
 2. Uczniowie mają obowiązek opanowania wiedzy i umiejętności wskazanych w obowiązujących w szkole programach nauczania.
 3. Nauczyciele mają obowiązek do korzystania z programów zatwierdzonych przez MEN, obowiązujących w publicznych gimnazjach, a także do wprowadzania własnych programów autorskich po ich zaakceptowaniu. 
 4. Nauczyciele mają obowiązek realizowania podstaw programowych dla danego przedmiotu.

 

§ 7

System nagród i kar.

 

Ust.1. Nagrody:
 

 1. ustna pochwała nauczyciela lub dyrektora;
 2. pisemna pochwała wychowawcy;
 3. ustna pochwała dyrektora na forum szkoły;
 4. wpisanie osiągnięć ucznia do "Kroniki Szkoły";
 5. pisemna pochwała dyrektora skierowana do rodziców ucznia;
 6. dyplom uznania;
 7. nagroda rzeczowa;
 8. świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uczeń uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni z wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania;
 9. Medal Primus Inter Pares.

Na zakończenie roku szkolnego (szkoły) przyznawane są nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów.

 

Ust.2. Kary:

 

 1. ustne upomnienie nauczyciela lub dyrektora;
 2. pisemna nagana nauczyciela lub dyrektora;
 3. praca społeczna na rzecz środowiska szkolnego;
 4. obniżenia oceny ze sprawowania semestralnej lub końcoworocznej
 5. przeniesienie do innej klasy;
 6. skreślenie z listy uczniów;

 

§ 8

Organizacja pracy szkoły

 

Ust. 1. Godziny pracy szkoły

 

 1. Szkoła jest czynna od godz. 8.00 do 17.30.
 2. Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 8.00 - 14.30.

 

Ust. 2. Organizacja zajęć

 1. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut. 
 2. Harmonogram zajęć:
  1. 8. 00 - 8. 45
  2. 8. 55 - 9. 40
  3. 9. 50 - 10. 35
  4. 10. 55 - 11. 40
  5. 11. 50 - 12. 35
  6. 12. 45- 13. 30
  7. 13. 35- 14.20
  8. 14. 25- 15. 10
  9. 15.15-16.00

 

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z kilkunastu uczniów.
 2. Zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki odbywają się w grupach międzyklasowych.
 3. W skład zajęć wchodzą: obowiązkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań.
 4. Nad uczniami, przebywającymi w szkole podczas zajęć lekcyjnych, sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia.
 5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć, które odbywają się poza terenem szkoły, sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 6. Szkoła organizuje dyżury nauczycieli podczas przerw.
 7. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać poza zajęciami dydaktycznymi z pomieszczeń na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.
 8. W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy.
 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa jej regulamin.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

Ust. 1. Zmiana regulaminu

 

Zmiany regulaminu mogą nastąpić na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady  Szkoły, Samorządu Uczniowskiego po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.