Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Regulamin Rady Rodziców

Tekst jednolity
wprowadzony uchwałą  
Rady Rodziców SGJ  z dnia 24.05.2004r. 

 
Regulamin Rady Rodziców
Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§1
 
Rada Rodziców Społecznego Gimnazjum Językowego w Lęborku, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Statusu SGJ z dnia  22 sierpnia 2003r.    
 
§2
 
Rada stanowi reprezentację rodziców uczniów
 
§3
 
Rada jest organem społecznym, współdziałającym z : Dyrektorem Gimnazjum, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującym Gimnazjum oraz innymi organizacjami, w realizacji ustawowych zadań Gimnazjum.
 
§4
 
Podstawowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Społecznego Gimnazjum Językowego z dnia 24.05.2004r.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA RADY
 
§5
 
Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
Do zadań Rady należy w szczególności :
-          pobudzenie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 
-          współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 
-          pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy gimnazjum,
 
-          udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
 
-          współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 
-          udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
 
-          podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
 
-          tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą.
 
-          Rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rady Rodziców dotyczących działalności szkoły.
 
 
DZIAŁ III
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY
 
§6
 
Radę tworzą co najmniej trzyosobowe reprezentacje rodziców  uczniów wszystkich klas, zwane dalej Radami Klasowymi, wybierane w głosowaniu jawnym, na zebraniach klasowych w miesiącu wrześniu , zwykła większością głosów obecnych na zebraniu.
 
§7
 
Rada na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, co najmniej trzyosobowe Prezydium
 
 Rady spośród którego wyłoniony zostaje przewodniczący i jego zastępca.
 
§8
 
Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
 
§9
 
Do podstawowych zadań Prezydium Rady należy: - realizacja bieżących zadań Rady, przygotowanie zebrań Rady.
 
§10
 
Kadencja Rady oraz Prezydium Rady trwa jeden fok szkolny. Kadencja członka Rady wygasa w przypadku:
 
a)      złożenia rezygnacji
 
b)      odwołania przez zebranie ogółu rodziców
 
c)      ukończenie przez dziecko nauki w szkole.
 
§11
 
Podstawowe zadania Rad Klasowych to: - realizacja zadań Rady na szczeblu klasowym, -aktywizacja ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i szkoły, - reprezentowanie rodziców uczniów poszczególnych klas w Radzie.
 
§12
 
Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady organizuje dyrektor szkoły.
 
§13
 
Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
 
§14
 
Jeśli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Społecznego Gimnazjum Językowego zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
 
§15
 
Członkowie Rad Klasowych, Prezydium Rady, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w §13.
 
  §16
Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe , których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie.
 
  §17
 
Zebrania Rady oraz posiedzenia Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.
 
 §18
 
Prezydium Rady na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu ustala podstawowe zasady pracy w tym: - ramowy harmonogram posiedzeń oraz zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami.
 
§19
 
Zmiana regulaminu jest uchwalona przez zebranie Rady Rodziców w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.