Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Konkurs fotograficzny “NIEBANALNY OUTFIT SZKOLNY”

 
 
REGULAMIN 
 
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
1.1. Organizatorem  Konkursu Fotograficznego jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,
- rozwój artystyczny młodzieży.
 
1.4. W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: dla uczniów gimnazjów i klas 7-8 oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 
1.5. Tematem konkursu jest zaprezentowanie pomysłowej i niebanalnej szkolnej stylizacji codziennej lub galowej.
 
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 
II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
 
I.1. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp., 
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie), 
• ujęcia powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 
I.2. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
 
 
I.3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku, ul. Okrzei 8, 84-300 Lębork. Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny.
 
 
I.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 
I.5. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30 .
 
I.6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę, tytuł pracy oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami). 
 
I.7. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  Konkursu Fotograficznego „Niebanalny autfit szkolny” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane   ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 
 
I.8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 
I.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów. 
 
I.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
 
 
 
III. TERMINARZ
 
I.11. Termin nadsyłania prac mija dnia 10 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).
 
I.12. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 
I.13. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 
I.14. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 23 maja 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
 
I.15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 28 maja 2019 roku.
 
I.16. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego http://www.slo.pl/ oraz podczas Pikniku SLO.
I.17. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się 28 maja 2019 roku podczas Pikniku SLO. 
 
IV. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH
 
I.18. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego http://www.slo. pl/ a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
 
I.19. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 
I.20. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 4.1. i 4.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego regulaminu.
 
 
I.21. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników  jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku. Ponadto informujemy , że Administrator danych osobowych tj. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.